Bitcomat sa teraz mení na Kvapay a všetky informácie o kryptomenových bankomatoch nájdete na webovej stránke Kvakomat.com.

Pozor! Webová stránka Bitcomat.com bude 01.06.2024 deaktivovaná!

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmínky

Provozovatelem webového portálu bitcomat.com, který poskytuje služby spočívající v nákupu či prodeji kryptoměn (dále jen "bitcomat") v souladu s těmito obchodními podmínkami jespolečnost CT Solutions s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 17285429, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 369401 (dále dohromady jen „Obchodník“)

Výklad pojmů:

„AML zákon“ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

"Kryptoměna" je digitální měna, zejména Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) a další (dále jen "kryptoměna"), jejíž prodej nebo nákup lze uskutečnit prostřednictvím webového portálu bitcomat.com a prostřednictvím kryptomatů. Kryptoměny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že se na ně nevztahují právní předpisy upravující platební a směnárenské služby, a proto nespadají pod regulaci a dohled České národní banky;

"Kryptoměnovou adresou" se rozumí elektronická peněženka ve formě QR kódu nebo vícemístného kódu, která slouží k přijímání nebo vydávání kryptoměn. Adresu kryptoměny lze vytvořit přímo v obousměrných kryptoměnových strojích;

"Obchodník" znamená osobu, která pro Klienta zprostředkovává nákup nebo prodej kryptoměn a poskytování dalších služeb na portálu bitcomat.com a prostřednictvím automatů bitcomat;

"Provozovatelem" se rozumí obchodník;

"Klient" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami využívá služby poskytované Obchodníkem prostřednictvím webového portálu bitcomat.com a/nebo strojů bitcomat.

 

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky představují podmínky poskytování a využívání služeb na webovém portálu bitcomat.com a upravují vztah Obchodníka s Klientem, který projevil zájem o služby Obchodníka.

Podmínkou využívání služeb prostřednictvím portálu bitcomat.com a automatů bitcomat je pochopení mechanismu nákupu a prodeje a pochopení principu fungování kryptoměn jako takových. Kryptoměny jsou vysoce volatilní, a proto transakce s nimi představují vysokou míru rizika. Kurzy kryptoměn vůči legálním měnám mohou prudce kolísat i během jediného dne. V důsledku těchto výkyvů může klient kdykoli zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu ve svém portfoliu kryptoměn v důsledku nákupu nebo prodeje kryptoměny klientem.

Pokud si klient není jistý svými znalostmi v dané oblasti, může kontaktovat obchodníka nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů.

Předpokladem (podmínkou) pro nákup a prodej kryptoměn prostřednictvím portálu bitcomat.com a automatů bitcomat je dosažení věku 18 let.

Obchodník umožňuje v souladu s AML zákonem provedení transakce bez nutnosti prokázání totožnosti za hotovost v maximální výši 1 000 EUR.

Klient souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") po jejich přečtení a potvrzení souhlasu na portálu bitcomat a/nebo samotným provedením objednávky/transakce na webovém portálu bitcomat.com.

Pokud klient nesouhlasí s jakoukoli částí těchto VOP, nesmí si služby objednat.

Obchodník si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit VOP webového portálu bitcomat.com v souvislosti se změnou legislativy v oblasti regulace a obchodování s kryptoměnami, změnou tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s kryptoměnami nebo za účelem řádného fungování webových stránek Obchodníka a případných dalších služeb poskytovaných Obchodníkem.

Změny VOP budou oznámeny zveřejněním na webových stránkách bitcomat.com a vstoupí v platnost po jejich zveřejnění.

 

Charakteristika poskytované služby – prodej a nákup kryptoměn prostřednictvím portálu bitcomat.com

 

Nákup kryptoměn je realizován:

1. Vyplnění a odeslání objednávkového formuláře klientem

2. Identifikací podle článku 5 těchto VOP, pokud transakce nepřesahuje částku 1 000 EUR.

3.​zasláním platebních pokynů k úhradě kupní ceny.

4.​Vložení příslušné částky v EUR na bankovní účet obchodníka v závislosti na typu transakce.

5.​Směnný kurz je pevně stanoven na 30 minut, dokud nejsou prostředky přijaty. Pokud obchodník v tomto období neobdrží od zprostředkovatelských služeb peněžní prostředky / zprávu o úspěšné platbě, provede se připsání s přepočtem směnného kurzu v okamžiku přijetí peněžních prostředků.  

6. Podrobnosti o směnných kurzech jsou k dispozici na stvrzence vystavené klientovi.

7.​Kryptoměna je odeslána ihned po přijetí prostředků na účet.

8.​Následným převodem dohodnuté částky kryptoměny na adresu kryptoměny Klienta uvedenou v objednávkovém formuláři se transakce považuje za provedenou.

 

Prodej kryptoměny je dokončen:

1. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře ze strany klienta.

2.​Identifikaci Klienta doplňuje Klient.

3.​Zasláním platebních pokynů pro vklad kryptoměny

4.​Vložení kryptoměny na účet obchodníka s kryptoměnovou adresou.

5.​Směnný kurz je pevně stanoven na 30 minut do obdržení kryptoměny. Pokud obchodník během této doby neobdrží kryptoměnu, bude kredit připsán s přepočtem kurzu v okamžiku přijetí prostředků.  

6. Údaje o směnném kurzu jsou k dispozici v potvrzení vystaveném klientovi.

7.​Peníze budou klientovi odeslány po určitém počtu potvrzení ze sítě blockchain. Počet potvrzení požadovaných od sítě je uveden na webu bitcomat.com a může se u jednotlivých sítí lišit.

8. Finanční prostředky budou odeslány na bankovní účet během následujících 72 hodin v běžných bankovních hodinách.

9.​Následným převodem příslušné částky v EUR na bankovní účet klienta uvedený v objednávkovém formuláři se transakce považuje za provedenou.

 

Charakteristika poskytované služby – prodej a nákup kryptoměn prostřednictvím kryptomatů

 

Nákup kryptoměn je realizován:

1. výběrem příslušného tlačítka v nákupním automatu kryptoměn.

2. přečtením a stisknutím tlačítka Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů.

3. přečtení a potvrzení VOP

4. pokud transakce nepřesáhne 1 000 eur, neprovádí se identifikace osob.

5. zadání částky v €, přičemž minimální hodnota pro nákup kryptoměny je 50 €.

6. naskenování QR kódu, tj. peněženky s kryptoměnami, pomocí přístroje.

7. vložení požadované částky v €, minimální hodnota bankovky musí být 10 €.

8. stisknutí tlačítka hotovo

 

Prodej kryptoměn je dokončen:

1. výběrem příslušného tlačítka v automatu na kryptoměny

2. přečtením a stisknutím tlačítka Souhlasím s ochranou osobních údajů.

3. přečtení a potvrzení VOP

4. pokud transakce nepřesáhne 1 000 eur, neprovádí se identifikace osob.

5. zadání částky v €, přičemž minimální hodnota pro prodej kryptoměny je 50 €.

6. vystavení lístku s pokyny, na kterou adresu kryptoměny se má daná částka kryptoměny poslat.

7. naskenování QR kódu na dané vstupence mobilním telefonem a odeslání kryptoměny na adresu obchodníka.

8. obdržení textové zprávy/e-mailu s oznámením, že transakce byla dokončena.

9. výběr příslušného tlačítka v bankomatu pro výběr hotovosti

10. naskenování QR kódu na vstupence pomocí přístroje

11. vyberte si hotovost z podavače

 

Nákupní a prodejní kurzy kryptoměn, které jsou zobrazeny na domovské stránce bitcomat.com, jsou orientační. Směnný kurz je pevně stanoven na 30 minut, dokud nejsou prostředky přijaty. Nákupní a prodejní kurzy kryptoměn, které se zobrazují na kryptomatech, jsou aktuální, snížené o příslušné poplatky. Směnný kurz se mění téměř každou minutu.

 

Způsob úhrady kupní ceny u transakcí přes portál bitcomat.com

 

Klient se zavazuje uhradit kupní cenu v souladu s doručením platebních pokynů jedním z následujících způsobů:

Bankovním převodem z bankovního účtu vedeného na jeho jméno v případě nákupu kryptoměn složením hotovosti na přepážce banky v případě nákupu kryptoměn na vlastní jméno zasláním příslušné částky kryptoměn z vlastní kryptoměnové adresy Klienta na kryptoměnovou adresu Obchodníka v případě prodeje kryptoměn.

Úhrada kupní ceny kryptoměn bankovním převodem z bankovního účtu třetí strany nebo vkladem kryptoměn v držení třetí strany a/nebo z elektronické peněženky třetí strany není přípustná.

V případě, že je kupní cena uhrazena Klientem po lhůtě stanovené v platebních pokynech nebo kupní cena není poukázána ve správné výši, vrátí Obchodník Klientovi bez zbytečného odkladu jím uhrazenou kupní cenu, pokud Klient netrvá na provedení transakce, Klient však musí Obchodníka výslovně písemně upozornit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Obchodníka info@bitcomat.com, přičemž Obchodník je oprávněn kontaktovat Klienta za účelem sjednání dalších podmínek a může si odečíst náklady na zaslání finančních prostředků/kryptoměny.

 

Práva, povinnosti a závazky obchodníka

 

Obchodník neodpovídá za přerušení nebo jiné zhoršení služeb poskytovaných prostřednictvím portálu bitcomat.com a/nebo strojů bitcomat v důsledku neočekávaných událostí, které nastanou, zejména války, stávky, požáru, povodně, zemětřesení a jiných přírodních katastrof a živelných pohrom; teroristických útoků; výpadku telekomunikačního provozu, které mohou ovlivnit fungování portálu bitcomat.com a strojů bitcomat.

Obchodník nenese odpovědnost za zneužití hesla ke kryptoměnové adrese nebo zneužití e-mailové adresy klienta.

Obchodník neodpovídá za škody a ztráty způsobené v důsledku rozhodnutí soudu, policie a jiných státních orgánů, ani za škody a ztráty vzniklé zákazníkovi v důsledku změny právních předpisů.

Obchodník nenese odpovědnost za rizika spojená s kryptoměnami, která nemůže nijak ovlivnit.

Obchodník se zavazuje provést identifikaci a ověření dle náležité péče ve vztahu ke Klientovi podle AML zákona a vyhrazuje si právo vyžádat si od Klienta údaje uvedené v článku 5 těchto VOP, pokud hodnota transakce přesáhne částku 1 000 EUR.

Obchodník se zavazuje zpracovávat a shromažďovat osobní údaje pro naplnění stanoveného účelu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Obchodník nezaručuje tržní cenu kryptoměn v budoucnu, protože cena kryptoměn je velmi volatilní.

Obchodník se zavazuje zaslat příslušnou částku kryptoměny na adresu kryptoměny neprodleně po obdržení finanční částky na bankovní účet Obchodníka a zaslat finanční částku na bankovní účet Klienta do 72 hodin.

Obchodník nenese odpovědnost za ztracené transakce po jejich odeslání klientovi.

 

Práva, povinnosti a odpovědnost klienta

 

- Klient je povinen pečlivě zvážit, zda jeho finanční situace a schopnost posoudit riziko odpovídají povaze nákupu nebo prodeje kryptoměny, a nákup nebo prodej provést až po tomto pečlivém zvážení.

- Klient plně bere na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že Obchodník nemůže tato rizika nijak ovlivnit a není za ně odpovědný.

- Klient bere na vědomí, že byl Obchodníkem upozorněn na nebezpečí kolísání cen kryptoměn.

- Klient bere na vědomí, že současná právní úprava kryptoměn a obchodování s kryptoměnami je pouze obecná a ne zcela dostatečná a že se tento stav, stejně jako výklad příslušných platných právních norem, může v budoucnu změnit, a zavazuje se tyto změny, stejně jako související změny těchto VOP, plně respektovat.

- Klient souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávkovém formuláři obchodníka pro účely nákupu a prodeje kryptoměn.

- Klient bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně pokud se jedná o osobní údaje, které Obchodník vyžaduje pro identifikaci a ověření Klienta podle článku 5 těchto VOP, je jejich poskytnutí Obchodníkovi podmínkou pro uskutečnění transakce.

- Klient se zavazuje poskytnout obchodníkovi pravdivé informace a údaje v souvislosti s využíváním služeb a identifikací potenciálních zákazníků a rovněž se zavazuje, že při realizaci transakce neuvede žádné nepravdivé nebo nepravdivé údaje.

- Klient se zavazuje uhradit kupní cenu v souladu s obdrženými platebními pokyny, a to převodem z bankovního účtu na své jméno nebo přímým vkladem hotovosti na bankovní účet Obchodníka v případě nákupu kryptoměn prostřednictvím portálu bitcomat.com.

- Klient se zavazuje v případě prodeje kryptoměny prostřednictvím portálu bitcomat.com zaslat příslušnou částku kryptoměny z kryptoměnové adresy Klienta na kryptoměnovou adresu Obchodníka.

- Klient se zavazuje, že k provedení obchodu použije pouze své vlastní prostředky nebo kryptoměnu, která patří výhradně jemu, nikoliv třetí straně.

- Klient bere na vědomí, že úhrada kupní ceny v souladu s platebními pokyny přijatými převodem z bankovního účtu třetí osoby v případě nákupu kryptoměny není přípustná.

- Klient bere na vědomí, že vklad kryptoměny v držení třetí osoby a/nebo z adresy kryptoměny třetí osoby není v případě prodeje kryptoměny přípustný.

- Klient se zavazuje nevyužívat služeb Provozovatele poskytovaných prostřednictvím sítě kryptomat nebo poskytovaných jiným způsobem k nákupu a prodeji kryptoměn, pokud by takové nákupy nebo prodeje byly uskutečněny do zemí nebo ze zemí, které jsou považovány za rizikové nebo vysoce rizikové ve smyslu AML zákona a/nebo by byly uskutečněny osobě, která pochází z rizikové nebo vysoce rizikové země, nebo od této osoby.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy prostřednictvím portálu bitcomat.com

 

Obchodník si vyhrazuje právo zrušit objednávku Klienta bez udání důvodu, a to až do okamžiku provedení obchodu – transakce (nákupu nebo prodeje kryptoměny), o čemž Obchodník Klienta bez zbytečného odkladu informuje zasláním zrušení objednávky na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v objednávce. Pokud již byla kupní cena Klientem převedena na bankovní účet nebo kryptoměnovou adresu Obchodníka, zašle Obchodník kupní cenu sníženou o transakční poplatky bez zbytečného odkladu zpět na bankovní účet nebo kryptoměnovou adresu Klienta, ze které byla Klientem odeslána.

Obchodník si vyhrazuje právo zrušit objednávku Klienta při podezření na porušení AML zákona.

Klient má právo zrušit potvrzenou objednávku bez udání důvodu až do okamžiku provedení transakce, a to zasláním zrušení objednávky na e-mailovou adresu obchodníka info@bitcomat.com. V případě, že kupní cena již byla Klientem převedena na bankovní účet nebo kryptoměnovou adresu Obchodníka před zrušením objednávky Klientem, zašle Obchodník kupní cenu sníženou o transakční poplatky zpět na bankovní účet nebo kryptoměnovou adresu Klienta, ze které byla zaslána.

Klient nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s obchodníkem podle těchto VOP ani od provedené transakce, neboť cena kryptoměny, která je předmětem jejich smluvního vztahu, závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli obchodníka.

 

Identifikace zákazníků a ochrana údajů

 

Pokud se Klient rozhodne využívat služeb internetového portálu bitcomat.com nebo kryptomatů, je povinen se pečlivě seznámit se zásadami zpracování osobních údajů a cookies zveřejněnými na webových stránkách bitcomat.com a také v kryptomatech.  

Obchodník a Provozovatel internetového portálu bitcomat.com je povinnou osobou ve smyslu AML zákona a vyhrazuje si právo identifikovat Klienta – zájemce o nákup nebo prodej kryptoměn. Za tímto účelem si provozovatel vyhrazuje právo vyžádat si od klientů (zájemců o nákup nebo prodej kryptoměn) zejména následující údaje:

- Jméno a příjmení fyzické osoby alt. obchodní název/název právnické osoby

- Rodné číslo, datum narození alt. číslo dokladu

- Trvalé bydliště alt. Sídlo společnosti

- Platná e-mailová adresa

- Bankovní účet ve tvaru IBAN

- Adresa kryptoměny (účet elektronické peněženky zákazníka)

- Telefonní kontakt

- Doklad totožnosti, a to občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas zákazníka.

- Další dokumenty a údaje, které obchodník považuje za nezbytné.

Obchodník a Provozovatel si dále vyhrazují právo požadovat po Klientovi (zájemci o nákup nebo prodej kryptoměny) předložení dokladu totožnosti, řidičského průkazu nebo cestovního pasu, dokladu o existenci právnické osoby a dokladu o identifikaci osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby a dalších dokladů vyžadovaných AML zákonem.

Identifikace klienta se provádí v souladu s AML zákonem a interní směrnicí Obchodníka o AML, dle pokynů Obchodníka, vzájemnou komunikací Obchodníka se Zákazníkem po podání objednávky.

Identifikace Klienta se provádí pouze v případě, že transakce prostřednictvím webového portálu bitcomat.com a/nebo prostřednictvím automatů bitcomat přesahuje částku 1 000 EUR.

Obchodník odmítne provést transakci s klientem, pokud:

- klient odmítá být identifikován

- pokud identifikaci nelze provést zjiného důvodu.

- pokud má Obchodník pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem.

- pokud má pochybnosti o pravosti předložených dokumentů.

Klienti se zavazují, že při nákupu a/nebo prodeji kryptoměn prostřednictvím webového portálu bitcomat.com a/nebo prostřednictvím automatů bitcomat budou používat svá skutečná jména a příjmení, případně název společnosti/sídlo a závazují se poskytnout pravdivé informace. V souvislosti s využíváním služeb a identifikací potenciálních zákazníků se klienti zavazují, že při provádění transakce neuvedou žádné nepravdivé údaje.

 

Použití rozhodného práva

 

VOP používání webových stránek bitcomat.com, jakož i jejich případné změny, podléhají právním normám a právnímu řádu České republiky. VOP se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy platnými v České republice. Veškeré spory vzniklé mezi Klientem a Obchodníkem podléhají jurisdikci příslušných soudů České republiky. Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Obchodník prostřednictvím elektronické adresy info@bitcomat.com . Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Obchodník na elektronickou adresu Klienta. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. ¨

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z těchto VOP je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).