Privacy, GDPR

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
A O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES
 
Vážený návštevník,
ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prejavený záujem o naše služby. Pri prevádzkovaní tejto webstránky a poskytovaní našich služieb prichádzame do styku aj s osobnými údajmi, ktorých ochrana je pre nás mimoriadne dôležitá.
V tomto dokumente nájdete informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a Vašich práv podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).
 
Zároveň Vám poskytujeme informácie o  cookies, ktoré používame v súlade so zákonom č. 351/2011 z.z. o elektronických komunikáciách.
 


1. Prevádzkovateľ a koordinátor pre ochranu osobných údajov
 
CT Solutions s.r.o., so sídlom: Vojtěšská 211/6, Praha 11000, Česká republika, IČO: 17285429 („CTS“) vystupuje v zmysle GDPR a Zákona ako prevádzkovateľ, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.
 
V prípade spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí sme spoločnými prevádzkovateľmi s jednotlivými sociálnymi sieťami (napr. facebook, instagram). Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom facebook a instagram sa dozviete tu:
 
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875
 
Kontaktná osoba u prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov (tzv. koordinátor pre ochranu osobných údajov) je:
 
Meno a priezvisko: Horčík Ľuboš
E-mail: info@bitcomat.com
2. Rozsah, účely a právne základy spracúvania
 
Bitcomat.com môže spracúvať Vaše osobné údaje v nasledovných situáciách:
 
- Pre účely založenia Vášho klientského účtu v bitcomat.com ako kryptoburze (predzmluvné vzťahy) a s tým súvisiacou identifikáciou v súlade s AML predpismi– spracúvame Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak je pridelené, adresu trvalého alebo iného pobytu (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, štát), štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) - právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR; odtlačok prsta resp. zosnímanie tváre skenerom – právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článku 9 ods. 4 GDPR v kombinácii s § 78 ods. 5 Zákona,
 
- Pre účely založenia Vašej virtuálnej peňaženky s platobnou kartou (predzmluvné vzťahy) a s tým súvisiacou identifikáciou v súlade s AML predpismi – spracúvame Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak je pridelené, adresu trvalého alebo iného pobytu (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, štát), štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) - právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR); odtlačok prsta resp. zosnímanie tváre skenerom - právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článku 9 ods. 4 GDPR v kombinácii s § 78 ods. 5 Zákona),
 
- Pre účely Vašej identifikácie v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy s Vami (zabezpečenie Vašich príkazov na nákup resp. predaj kryptomeny) a s tým súvisiacou identifikáciou v súlade s AML predpismi – spracúvame Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak je pridelené, adresu trvalého alebo iného pobytu (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, štát), štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas), telefónne číslo - právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR; odtlačok prsta resp. zosnímanie tváre skenerom - právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článku 9 ods. 4 GDPR v kombinácii s § 78 ods. 5 Zákona),
 
- Pre účely komunikácie s Vami, ak ste nás oslovili e-mailom, telefonicky alebo cez systém ticketov na webstránke či na sociálnych sieťach – spracúvame Vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo (podľa spôsobu, akým ste nás kontaktovali), a to na základe nášho oprávneného záujmu (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
 
- Pre účely vedenia účtovníctva, kde potrebujeme osobné údaje Vás ako nášho zmluvného partnera – spracúvame Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail, a to na právnom základe osobitných zákonov (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
 
− Pre účely propagácie našej činnosti prostredníctvom newsletteru – spracúvame Vaše meno a priezvisko, e-mail, a to na základe Vášho súhlasu (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo na základe nášho oprávneného záujmu, ak sme Vám ho zaslali po tom, čo ste si v Bitcomat.com založili účet (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
 
- Pre účely správy dokumentov a registratúry - spracúvame Vaše meno a priezvisko, adresu, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a to na základe osobitných zákonov (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 
Poskytovanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na právnom základe zákona alebo plnenia zmluvy či redzmluvných vzťahov, je zákonnou resp. zmluvnou požiadavkou. Ak by ste nám svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytli, nemohli by sme riadne plniť naše zákonné povinnosti resp. povinnosti vyplývajúce nám zo zmluvy s Vami.
 
Ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu, je takéto spracúvanie pre nás na základe vykonaného testu proporcionality nevyhnutné a ak by ste nám ich vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytli, nemohli by sme tieto záujmy uskutočniť. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov vždy dbáme na to, aby Vaše práva a slobody boli dodržiavané. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe nášho oprávneného záujmu môžete namietať podľa bodu 7 nižšie. V takom prípade obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov až do momentu, kým Vám nepreukážeme, že máme oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami. Ak by sa tak nestalo, Vaše osobné údaje by sme bezodkladne vymazali.
 
3. Kategórie príjemcov
 
Bitcomat.com môžu zasielať Vaše osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov:
 
- súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady a orgány finančnej správy;
- pokiaľ je to nevyhnutné, právnici, daňoví poradcovia a iné poradenské spoločnosti.
 
4. Prenos do tretích krajín
 
Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci Európskej únie a neprenášame ich do tretích krajín.
 
5. Doba uchovávania osobných údajov
 
Bitcomat.com bude Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu resp. ktorú od nej vyžadujú príslušné právne predpisy, prípadne ktorá je uvedená v písomnom súhlase so spracúvaním osobných údajov. Táto doba sa rôzni v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania Vašich osobných údajov. Vždy dbáme na dodržiavanie zásady minimalizácie spracúvania Vašich osobných údajov a po zániku účelu ich spracúvania ich vymažeme.
 
6. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
 
Bitcomat.com v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie.
 
7. Vaše práva
 
Bitcomat.com Vás ako dotknutú osobu informuje o Vašich nasledovných právach:
 
Ako dotknutá osoba máte v súlade s §§ 21 a nasl. Zákona a článkami 12 a nasl. GDPR mnohé práva. Ide predovšetkým o právo na prístup k Vašim osobným údajom. V tejto súvislosti môžete od Bitcomat.com žiadať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúva.
 
Taktiež Vás informujeme o Vašich nasledovných právach:
 
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
 
Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov.
 
Ak si toto právo uplatníte, preukážeme Vám samozrejme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami Vás ako dotknutej osoby.
 
GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Existencia týchto práv automaticky neznamená, že pri ich uplatňovaní im bude z našej strany (úplne) vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou ako dotknutej osoby týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a vybavíme ju v zmysle platnej právnej úpravy. Ako dotknutá osoba najmä:
 
- máte právo vedieť, na aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané,
- máte právo vedieť, ktoré Vaše osobné údaje alebo ich kategórie sú spracúvané, a právo na to, aby Vám tieto osobné údaje boli poskytnuté,
- máte právo vedieť zoznam alebo kategórie príjemcov, ktorým sú Vaše osobné údaje poskytnuté vrátane príjemcov v tretích krajinách,
- máte právo vedieť dobu uchovávania Vašich osobných údajov,
- máte právo žiadať u Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ich vymazanie (právo na zabudnutie) alebo obmedzenie ich spracúvania a tiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
- máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
- pokiaľ je to technicky možné, máte právo na priamy prenos Vašich osobných údajov od Bitcomat.com k inému prevádzkovateľovi,
- máte právo na to, aby Vám naše občianske združenie oznámilo porušenie ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pre Vás mohlo byť vysoko rizikové.
 
Opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a námietky proti ich spracúvaniu môžete kedykoľvek žiadať zaslaním e-mailu na adresu info@bitcomat.com. Rovnako tu môžete žiadať viac informácií k ochrane osobných údajov.
 
8. Zásady používania súborov cookies
 
Definícia cookies
 
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webstránky stiahnu do Vášho elektronického zariadenia (napr. smartfón, tablet, počítač). Zmyslom používania cookies je zlepšiť Vaše celkové skúsenosti s našou webstránkou a umožniť určité funkcie (podľa druhov cookies).
 
Súbory cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie našej webstránky, môžeme nastaviť a používať bez Vášho súhlasu (tzv. nevyhnutné cookies). Všetky ostatné súbory cookies musia byť pred ich nastavením vo Vašom webovom prehliadači schválené.
 
Spracúvanie týchto súborov neumožňuje ich priradenie ku konkrétnej osobe.
 
Druh a účel využívaných cookies
 
Z časového hľadiska rozlišujeme medzi nasledovnými druhmi cookies, ktoré používame:
 
Krátkodobé (tzv. session) cookies – aktivujú sa vždy, keď webstránku navštívite, a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú, majú teda dočasný charakter.
 
Trvalé (tzv. persistent) cookies - ostávajú uložené vo Vašom webovom prehliadači a zostanú platné až do nastaveného dátumu skončenia platnosti, pokiaľ ich pred uplynutím platnosti nevymažete.
 
Na našej webstránke využívame krátkodobé a trvalé cookies.
 
Z funkčného hľadiska možno rozlišovať najmä medzi nasledovnými druhmi cookies, ktoré používame:
 
Nevyhnutné cookies - umožňujú základné funkcie webstránky. Tieto Vám umožňujú všeobecné používanie webstránky a jej základných funkcií a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť jej prehliadanie. Tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely, ani si nepamätajú Vašu históriu prehliadania internetu. Využívanie nevyhnutných cookies je naším oprávneným záujmom, nepotrebujeme teda na ich používanie Váš súhlas, vždy však môžete ich používanie odmietnuť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. Bez využívania nevyhnutných cookies Vám však nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej webstránky.
 
Využívame nasledovné nevyhnutné cookies:

CookieTypTrvaniePopis
cky-active-checkhttps1 dayThe cookie is set by CookieYes to check if the consent banner is active on the website.
cookieyesIDhttps1 yearUnique identifier for visitors used by CookieYes with respect to the consent
cky-consenthttps1 yearThe cookie is set by CookieYes to remember the user's consent to the use of cookies on the website.
cookieyes-necessaryhttps1 yearThis cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the users for the use of cookies in the 'Necessary' category.
cookieyes-functionalhttps1 yearThis cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the users for the use of cookies in the 'Functional' category.
cookieyes-analyticshttps1 yearThis cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the users for the use of cookies in the 'Analytics' category.
cookieyes-performancehttps1 yearThis cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the users for the use of cookies in the 'Performance' category.
cookieyes-advertisementhttps1 yearThis cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the users for the use of cookies in the 'Advertisement' category.
cookieyes-otherhttps1 yearThis cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the users for the use of cookies categorized as 'Other'.
cky-actionhttps1 yearThis cookie is set by CookieYes and is used to remember the action taken by the user.

 
 Funkčné cookies – používame ich na zapamätanie informácií o Vás ako návštevníkovi našej webstránky, napr. jazyk, časové pásmo, rozšírený obsah, motívy interfejsu. Na ich používanie potrebujeme Váš aktívny súhlas.
 
Využívame nasledovné funkčné cookies:
 
 

CookieTypeDurationDescription
bitcomatcom_sessionhttpssessionSession for customer login support


Efektívne a analytické (tzv. performance) cookies – používame ich na zistenie, ako Vy ako návštevníci používate našu webstránku, zároveň na zaznamenanie počtu návštevníkov našej webstránky, na zhomažďovanie štatistík o pohybe návštevníkov na webstránke, (vrátane počtu prezretých webstránok, počtu návštev a času stráveného na každej webstránke) a na sledovanie kliknutí a konverzií s cieľom zlepšiť kvalitu našich služieb zhromažďovaním údajov o tom, čo si najčastejšie prehliadate. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka. Na ich používanie potrebujeme Váš aktívny súhlas.
 
Využívame nasledovné efektívne a analytické cookies:
 

CookieTypTrvaniePopis
_gahttps2 yearsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gidhttps1 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form.
_gat_gtag_UA_118766704_1https1 minuteThis cookie is set by Google and is used to distinguish users.

 
Využívame aj cookies tretích strán, a to Google reCAPTCHA, ide o službu spoločnosti Google, ktorá pomáha chrániť webstránky pred spamom a zneužitím. Viac o tejto službe sa dozviete tu: https://www.google.com/recaptcha/about/ . Ak máte záujem zmeniť informácie, ktoré Google reCAPTCHA zhromažďuje alebo spôsob ich použitia, kliknite sem: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB#infochoices .
 
Správa Vašich cookies nastavení
 
Pri prvej návšteve našej webstránky sa zobrazí malé vyskakovacie okno s vysvetlením o súboroch cookies, kde si zároveň môžete vybrať, ktoré súbory cookies nám povolíte. Uskutočnením výberu a kliknutím na políčko „Uložiť nastavenia a zatvoriť“, súhlasíte s tým, aby sme používali Vami zvolené druhy súborov cookies, ktoré ste vybrali v malom vyskakovacom okne, ako je opísané v tejto Informácii. Používanie súborov cookies môžete spravovať priamo cez vyskakovacie okno alebo aj prostredníctvom Vášho webového prehliadača:
 
− pre Google Chrome kliknite: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en ,
− pre Internet explorer kliknite: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d ,
− pre Mozilla Firefox kliknite: https://support.mozilla.org/sk/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=povolenie-zakazanie-cookies&redirectlocale=sk ).
 
Vyhradzujeme si právo túto informáciu kedykoľvek meniť či aktualizovať v ľubovoľnom rozsahu, aby obsahovala vždy aktuálne údaje. V prípade, ak informáciu zmeníme zásadným spôsobom, zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej hlavnej webovej stránke.
 
Táto informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2021.
 
Vydalo: CT Solutions s.r.o.